Pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus,

Ši konferencija atvėrė naują langą į Vaižganto gyvenimo vingius, jo charizmatišką asmenybę ir kūrybą. Renginį organizavo Vandžiogalos gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė Virginija Vaitkuvienė, Domeikavos gimnazijos mokytojas metodininkas Virginijus Karmonas ir VGTU Statybos valdymo ir nekilnojamo turto doc. Ge­rai, ko­le­gos.

Visos valstybės narės palaiko Europos užimtumo strategiją, kuri įgyvendinama per Europos semestrą, metinį procesą, užtikrinantį glaudų ES valstybių narių ir ES institucijų politikos koordinavimą 4. Politikos formuotojai visiškai pagrįstai daugiau dėmesio skiria po finansų krizės darbo vietas praradusiems asmenims ir bando rasti aiškius darbo vietų kūrimo kelius. Komisija ypač daug dėmesio skyrė jaunimo iniciatyvoms, pavyzdžiui, Jaunimo garantijų iniciatyvai m.

Pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus Europos Sąjungos C /

Kita drąsi iniciatyva paskatino priimti m. Tarybos rekomendaciją dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 8. Komisija paskelbė Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 9siekdama įvertinti, kaip kiekviena valstybė narė išplėtojo labiau integruotą požiūrį į aktyvią įtraukties politiką. Ji padarė išvadą, kad įgyvendinant rekomendacijas skirtingose šalyse pasiekta nevienoda pažanga, kad nacionalinės strategijos yra labai skirtingos ir kad jų įgyvendinimo rezultatai labai menki.

pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus

Nuo m. EESRK rekomenduoja, kad Komisija paskelbtų naują visapusišką strategiją, kurią papildytų veiksmų planais ir valstybėms narėms skirtais tikslais, kurie būtų pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus kiekvieno iš ekonomiškai neaktyvių žmonių pogrupio atžvilgiu.

Nors ES aktyvi užimtumo politika yra sutelkta daugiausia į laikinus bedarbius, EESRK mano, kad reikia dėti papildomas pastangas kurti būtent pirmiau minėtai gyventojų kategorijai skirtas užimtumo politikos priemones. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas Eurofound 10 pirmiausia tyrė keturis svarbiausius pogrupius: žmonės, kurie teigia, kad mokosi pvz. Šie įvairūs marginalizuoti pogrupiai labai skiriasi savo ypatumais ir jiems iškylančiomis kliūtimis, susijusiomis su sveikata, asmeniniu gyvenimu, išsilavinimo ir mokymo lygiu, profesinio orientavimo ir mokomosios praktikos poreikiais.

Iš tikrųjų profesinės patirties trūkumas yra bendras bruožas, labiausiai būdingas jaunuoliams ir namų šeimininkams; jis mažiau būdingas neįgaliesiems ir pensininkams, kurie pagal amžių gali būti priskiriami darbingo amžiaus pensininkams. Dviem pastarosioms kategorijoms dažniau būdingos sveikatos problemos ir, kaip ir ilgalaikiams bedarbiams, aukštas atskirties lygis. Apskritai neaktyvūs žmonės dažnai susiduria su keletu sunkumų įsidarbinti. Daugelis jų pageidautų dirbti pagal vieną ar kitą formulę: maždaug keturi penktadaliai jų teigia, kad norėtų dirbti nors keletą valandų per savaitę, o maždaug pusė pageidautų dirbti 32 valandas per savaitę arba daugiau Pagal šį rodiklį galima daryti išvadą, kad šie ekonomiškai neaktyvūs asmenys ieško tinkamo pobūdžio darbo ir yra pasirengę dirbti ilgiau nei tik vos keletą valandų per savaitę, be to, tai leidžia manyti, kad jų finansinė padėtis gali būti sudėtinga.

EESRK mano, kad šis sveikintinas noras dirbti turi skatinti politikos formuotojus numatyti veiksmus ir iniciatyvas, kuriuose būtų veiksmingai atsižvelgiama pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus kiekvieno pogrupio ypatumus. Dar ne­sa­me su­lau­kę švie­ti­mo mi­nist­ro A. Sa­lė­je taip pat ne­ma­tau Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko E. As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros prak­ti­kos, iš­sky­rus me­di­ci­nos prak­ti­ką, odon­to­lo­gi­jos prak­ti­ką, bur­nos prie­žiū­ros prak­ti­ką, slau­gos prak­ti­ką ir aku­še­ri­jos prak­ti­ką, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr.

I 16 ir 50 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. I 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 ir 86 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII 7 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. Ve­ry­gą mums pa­teik­ti As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros prak­ti­kos, iš­sky­rus me­di­ci­nos prak­ti­ką, odon­to­lo­gi­jos prak­ti­ką, bur­nos prie­žiū­ros prak­ti­ką, slau­gos prak­ti­ką ir aku­še­ri­jos prak­ti­ką, įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr.

Ir taip pat du ly­di­mie­ji pro­jek­tai: Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo 16 ir 50 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau pri­sta­ty­ti ke­le­tą, kaip ir bu­vo mi­nė­ta, įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­kei­ti­mų ir pa­siū­ly­mų, ku­rių pa­grin­di­nis tiks­las ar­ba es­mė yra nu­sta­ty­ti, kad nuo m. No­rė­čiau tik pri­min­ti, kad da­bar mes li­cen­ci­juo­ja­me tik ke­le­tą as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų, tai yra li­cen­ci­juo­ja­mi yra gy­dy­to­jai, gy­dy­to­jai odon­to­lo­gai, bur­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai, slau­gy­to­jos ir aku­še­riai.

Tei­kia­mais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais yra siū­lo­ma taip pat li­cen­ci­juo­ti ki­ne­zi­te­ra­peu­tus, er­go­te­ra­peu­tus, ma­sa­žuo­to­jus, die­tis­tus, me­di­ci­nos psi­cho­lo­gus, me­di­ci­nos bio­lo­gus, me­di­ci­nos ge­ne­ti­kus, bio­me­di­ci­nos tech­no­lo­gus, ra­dio­lo­gi­jos tech­no­lo­gus, op­to­met­ri­nin­kus, pa­ra­me­di­kus, sku­bio­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­ra­me­di­kus ir iš­plės­ti­nės prak­ti­kos vais­ti­nin­kus.

Šiuos pas­ta­ruo­sius spe­cia­lis­tus yra siū­lo­ma li­cen­ci­juo­ti nuo šių me­tų lap­kri­čio 1 die­nos. Taip pat tei­kia­mais įsta­ty­mų pro­jek­tais siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, jog nau­jai li­cen­ci­juo­ja­miems spe­cia­lis­tams bū­tų įtvir­tin­tas ana­lo­giš­kas kaip ir anks­čiau mi­nė­tų jau li­cen­ci­juo­ja­mų spe­cia­lis­tų li­cen­ci­ja­vi­mo mo­de­lis, tai yra D mo­de­lis, va­di­na­ma­sis de­kla­ra­vi­mo mo­de­lis, kuo­met spe­cia­lis­tai, ku­rie no­ri gau­ti to­kią li­cen­ci­ją, tu­ri pa­teik­ti jų iš­si­la­vi­ni­mą ir kva­li­fi­ka­ci­ją pa­grin­džian­čius do­ku­men­tus.

Li­cen­ci­ja yra iš­duo­da­ma juos ga­vus, su­tik­ri­nus, ar as­muo ati­tin­ka li­cen­ci­juo­ja­mai veik­lai ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Įsta­ty­mų pro­jek­tais bū­tų nu­sta­to­mos aiš­kios ir kon­kre­čios li­cen­ci­jų iš­da­vi­mo są­ly­gos, pa­vyz­džiui, kaip tu­rė­ti tei­sę gy­ven­ti ir dirb­ti Lie­tu­vo­je, mo­kė­ti vals­ty­bi­nę kal­bą, bū­ti įgi­jus ati­tin­ka­mą kva­li­fi­ka­ci­ją ir pa­na­šiai. Taip pat yra nu­sta­to­mi pa­grin­di­niai li­cen­ci­ja­vi­mo prin­ci­pai, tai yra ap­lin­ky­bės, kuo­met yra at­si­sa­ko­mos iš­duo­ti li­cen­ci­jos, li­cen­ci­jų stab­dy­mo, pa­nai­ki­ni­mo, su­stab­dy­mo pa­nai­ki­ni­mo, tiks­li­ni­mo kri­te­ri­jai ir pa­na­šus reg­la­men­ta­vi­mas.

Yra nu­sta­to­mas pri­va­lo­mas kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mas šiems spe­cia­lis­tams.

pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus

Tur­būt su­tik­si­te, ko­le­gos, kad yra la­bai svar­bu, kad tas, ku­ris dir­ba as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je, kad ir koks tai bū­tų spe­cia­lis­tas, tu­rė­tų kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją.

Yra nu­sta­to­ma tvar­ka kaip ir da­bar li­cen­ci­juo­ja­miems spe­cia­lis­tams — kaip gy­dy­to­jams, odon­to­lo­gams, slau­gy­to­joms, kad bū­tų prie­vo­lė Kre­di­ta­vi­mo tar­ny­bai kas pen­ke­rius me­tus pri­sta­ty­ti, pa­teik­ti kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mą pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus, taip pat sa­vo prak­ti­ką pa­gal įgy­tą kva­li­fi­ka­ci­ją nu­ro­dan­čius do­ku­men­tus.

Tai yra įtvir­ti­na­mas rei­ka­la­vi­mas taip pat prak­ti­kuo­ti tą veik­lą, ku­riai yra sie­kia­ma pra­si­tęs­ti li­cen­ci­ją.

Taip pat bū­tų nu­sta­to­ma, kad spe­cia­lis­tas vers­tis as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros prak­ti­ka ga­li tik svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je, ku­ri tu­ri tam skir­tą li­cen­ci­ją. Vėl­gi no­riu tik­tai ak­cen­tuo­ti, kad šiuo at­ve­ju kal­ba­me apie as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros prak­ti­ką, ne apie svei­ka­ti­ni­mo ar ko­kią nors ki­tą prak­ti­ką.

Taip pat, kas yra la­bai svar­bu ir tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti, kaip ir mi­nė­jau, įtei­sin­ti nau­ją as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tą, tai yra iš­plės­ti­nės prak­ti­kos vais­ti­nin­ką.

Hipertenzija kas tai yra ir dieta Hipertenzija - padidėjęs kraujo spaudimas hipertenzija 1 ir 2 laipsniai pagal mikrobiologiją 10 Tai padėjo atsikratyti hipertenzijos kodel kyla spaudimas, yra hipertenzija, bet pulsas yra mažas maistinių medžiagų, reikalingų širdies sveikatai. Tinktūra nuo hipertenzijos su gudobele hipertenzija 2 2 laipsnio rizika 4, gydomosios hipertenzijos datų savybės klausantis hipertenzijos.

Mes ne kar­tą esa­me kal­bė­ję ir dis­ku­ta­vę, kad la­bai svar­bu, kad vais­ti­nė­se bū­tų iš­plės­ta tam tik­ra prak­ti­ka, kad bū­tų ga­li­ma ten ir vak­ci­nuo­ti se­zo­ni­nė­mis vak­ci­no­mis, at­lik­ti tam tik­rus ty­ri­mus, juos ver­tin­ti. Jei­gu no­ri­me, kad to­kia prak­ti­ka at­si­ras­tų, rei­kia vais­ti­nin­kams įgy­ti pa­pil­do­mą tam tik­rą pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją. Tai šie pa­kei­ti­mai to­kią ga­li­my­bę įtei­sin­tų.

Pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus

Tai tiek trum­pai, to­kia yra pa­kei­ti­mų es­mė, pra­šy­čiau jiems pri­tar­ti. Dė­ko­ja­me už pa­tei­ki­mą. Jūs su­lau­kė­te klau­si­mų.

Pir­ma­sis klau­sia E. De­ja, sa­lė­je nė­ra. Tuo­met — A. Taip pat nė­ra. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš ke­le­tą klau­si­mų tu­riu. Pir­miau­sia, ko­kie mo­ty­vai pa­ska­ti­no to­kį li­cen­ci­ja­vi­mą spe­cia­lis­tų, ku­rių šiuo me­tu ir taip trūks­ta Lie­tu­vo­je? Ar tai ne­ap­sun­kins ap­skri­tai li­go­nių, pa­cien­tų pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo ži­nant, kad vi­suo­me­nė sens­ta?

Ypač er­go­te­ra­peu­tai Lie­tu­vo­je la­bai ne­ver­ti­na­mi ir di­džio­ji da­lis šios spe­cia­ly­bės žmo­nių bai­gia čia moks­lus ir iš­va­žiuo­ja į ki­tas vals­ty­bes dirb­ti dėl po­žiū­rio į juos ir dėl vals­ty­bės šių spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mo.

Iš es­mės du klau­si­mai: druskos poveikis esant hipertenzijai ir ar nuo to ne­nu­ken­tės pa­cien­tai, nes ti­kė­ti­na, kad žmo­nės ne­si­rinks šių spe­cia­ly­bių?

La­bai ačiū už klau­si­mą. Pa­grin­di­nis mo­ty­vas, ku­ris pa­ska­ti­no ši­tas pa­tai­sas reng­ti, — tai no­ras, kad ši­tie spe­cia­lis­tai bū­tų ly­gia­ver­čiai su tais ki­tais, ku­rie šiuo me­tu yra li­cen­ci­juo­ja­mi. Su tam tik­ru no­ru ir pa­gei­da­vi­mu bū­ti vie­na­reikš­miais, vie­no­dais sis­temos da­ly­viais krei­pė­si ir pa­tys spe­cia­lis­tai, jie iš­sa­kė no­rą bū­ti li­cen­ci­juo­ja­mi, bū­ti ly­gia­verčiais sis­te­mos da­ly­viais. Aš ma­nau, tai pri­dė­tų ir tam tik­ro pres­ti­žo tiems, ku­rie da­ly­vau­ja sis­te­mo­je.

Ki­tas mo­ty­vas yra no­ras, kad tie, ku­rie da­ly­vau­ja as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­me, bū­tų to­kie pa­tys spe­cia­lis­tai. Jiems rei­kė­tų kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją, įro­dy­ti, kad jie prak­ti­kuo­ja ir dir­ba, nes tai yra su­si­ję su pa­slau­gų ko­ky­be, sau­gu­mu. Jei­gu kal­bė­tu­me apie me­di­ci­nos psi­cho­lo­gus, ku­rie tei­kia pa­slau­gas sis­te­mo­je, yra tik­rai daug me­tų be­si­tę­sian­ti dis­ku­si­ja net­gi dėl at­ski­rų įsta­ty­mų dėl to, kaip jų kom­pe­ten­ci­ja, kva­li­fi­ka­ci­ja yra pa­tvir­ti­na­ma, įro­do­ma.

Ma­nau, ši­tos pa­tai­sos iš­spręs­tų tą už­si­tę­su­sį gin­čą. O šiaip, kaip ir mi­nė­jau, tik­rai ne­ma­ža da­lis tų spe­cia­lis­tų no­rė­tų bū­ti to­kiu bū­du li­cen­ci­juo­ja­mi, in­teg­ruo­ti į sis­te­mą. Tai yra tik­rai ne­ma­žos da­lies ir jų pa­čių pra­šy­mas. Klau­sia S. Ger­bia­mas mi­nist­re, mes vi­si ži­no­me, kad daug mū­sų spe­cia­lis­tų iš­vyks­ta į už­sie­nį ir jų li­cen­ci­ja­vi­mas tie­siog ten vyks­ta ko­ne au­to­ma­tiš­kai.

Da­bar kaip pla­čiai ir pri­im­ti­nai Lie­tu­vo­je bus tai­ko­mas iš už­sie­nio at­vyks­tan­čių spe­cia­lis­tų li­cen­ci­ja­vi­mo pa­tvir­ti­ni­mas? Jūs mi­nė­jo­te, kad ir kal­bą rei­kia iš­mok­ti, ir dar kaž­ką.

Bet įsi­vaiz­duo­ki­me si­tu­a­ci­ją, kad čia at­vyks­ta žy­mių moks­li­nin­kų gru­pė ope­ruo­ti. Tai jie pir­ma tu­ri iš­mok­ti kal­bą, o pas­kui im­tis tų uni­ka­lių ope­ra­ci­jų ir mo­ky­ti mū­sų chi­rur­gus?

pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus

Mes ži­no­me, lyg ir pri­im­tas vie­nas įsta­ty­mas, kad už­sie­nie­čių far­ma­ci­nin­kų li­cen­ci­jos yra au­to­ma­tiš­kai pri­pa­žįs­ta­mos čia, Lie­tu­vo­je, ir jie ga­li dirb­ti.

Kaip ap­skri­tai pla­či­ą­ja pras­me bus su to­mis li­cen­ci­jo­mis at­vyks­tan­tiems? Ačiū už klau­si­mą. Aš tik no­rė­čiau pri­min­ti, kad gy­dy­to­jai ir da­bar yra li­cen­ci­juo­ja­mi ir jiems dėl to jo­kių pro­ble­mų at­vyk­ti, kaip jūs sa­ko­te, keis­tis prak­ti­ka ne­ky­la, nes mes pri­pa­žįs­ta­me jų li­cen­ci­jas, tai yra tų, ku­rie at­vyks­ta.

Bet jie ir ten yra li­cen­ci­juo­ja­mi. Šiuo at­ve­ju yra ly­giai tas pats prin­ci­pas. Jis bū­tų tai­ko­mas. Rei­kia įro­dy­ti, kad žmo­gus iš es­mės bai­gė tuos moks­lus, ku­rie yra rei­ka­lin­gi tam, kad gau­tų tam tik­rą li­cen­ci­ją.

Aš jau mi­nė­jau, kad yra tai­ko­mas va­di­na­ma­sis de­kla­ra­vi­mo mo­de­lis, kai žmo­gus, bai­gęs moks­lus, tie­siog de­kla­ruo­ja tai Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­bai.

Pa­ti Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba gau­na in­for­ma­ci­ją iš stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų, kur tie spe­cia­lis­tai yra stu­di­ja­vę, ir iš­duo­da li­cen­ci­ją.

  • Deimantė Gruodė | justneslombardas.lt
  • Vaistai hipertenzijai nuo diabeto gydyti
  • Pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus ŠIRDIS NĖRA SIELOS BUVEINĖ
  • Pagrindinis - Kauno r.
  • Pagrindinis - Kauno r. Vandžiogalos gimnazija

Bet yra la­bai svar­bu, kad žmo­gui… Įsi­vaiz­duo­ki­me, kad tai yra spe­cia­lis­tas, ku­ris 10—15 me­tų nie­ko ne­prak­ti­ka­vo. Ar mes tik­rai no­ri­me, kad toks žmo­gus, as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je jau ne­prak­ti­ka­vęs, ne­kė­lęs kva­li­fi­ka­ci­jos, stai­ga at­ei­tų ir po il­go tar­po pra­dė­tų vėl teik­ti pa­slau­gas? Tai yra su­si­ję su ne­sau­gu­mu.

Europos Sąjungos C /

O dėl vals­ty­bi­nės kal­bos mo­kė­ji­mo yra toks la­bai ele­men­ta­rus rei­ka­la­vi­mas. Ko­kiu bū­du tas spe­cia­lis­tas, jei­gu jis no­ri mū­sų įstai­go­se dirb­ti, teik­ti pa­slau­gas, kaip jis jas teiks, jei­gu ne­mo­ka vals­ty­bi­nės kal­bos pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus ne­ga­li ben­drau­ti su pa­cien­tais. Tai yra rei­ka­la­vi­mas, ku­rį ke­lia iš es­mės vi­sos vals­ty­bės, jei­gu no­ri pri­im­ti spe­cia­lis­tą dirb­ti pas sa­ve.

Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs čia iš­var­di­no­te vi­są są­ra­šą įvai­rių spe­cia­ly­bių, įvai­rių sri­čių. Vis­kas aiš­ku, kur me­tų ne­prak­ti­kuo­ja, ta­čiau į mus krei­pė­si, kon­kre­čiai krei­pė­si vais­ti­nin­kai, ku­rie su­ne­ri­mę, dir­ba 20—25 me­tus ir da­bar ne­ri­mau­ja, kad teks iš­ei­ti iš dar­bo. Ar ga­li­me juos nu­ra­min­ti, kad taip ne­bus, nes jie ta­da įžvel­gia ir dis­kri­mi­na­ci­ją ar pa­na­šiai?

Ar mes ga­lė­tu­me nu­ra­min­ti vais­ti­nin­kus, tu­rin­čius to­kią di­džiu­lę pa­tir­tį, kad nie­kas ne­gra­sins jiems iš­ei­ti iš dar­bo? Tik­rai jiems nie­kas ne­gra­sins.

At­virkš­čiai, mes čia jiems su­tei­kia­me ga­li­my­bę, ka­dan­gi tu­ri­me tik­rai ne­ma­žai to­kių pa­ste­bė­ji­mų iš pa­čių vais­ti­nin­kų, kad ne­re­tu at­ve­ju yra pa­vers­ti to­kiais sa­vo­tiš­kai kaip par­da­vė­jais, par­da­vi­mo pla­nų vyk­dy­to­jais.

Dėl to jie tik­rai yra ne­pa­ten­kin­ti, nes žmo­nės daug me­tų stu­di­ja­vę, stu­di­ja­vę svei­ka­tos moks­lus, ir ga­lė­tų, no­rė­tų reikš­min­giau pri­si­dė­ti prie žmo­nių svei­ka­tos, to­dėl at­si­ran­da ta iš­plės­ti­nė prak­ti­ka. Ji nė­ra prie­vo­lė, ne­rei­kės vi­siems vais­ti­nin­kams to­kiems tap­ti, bet tie, ku­rie no­rės pa­pil­do­mai už­si­im­ti, sa­ky­kim, skie­pi­ji­mu, tie, ku­rie no­rės ką nors pa­pil­do­mai da­ry­ti, tu­rės ga­li­my­bę įgy­ti to­kią li­cen­ci­ją.

Bet, kaip ir sa­kiau, tai tik­rai nė­ra prie­vo­lė. Klau­sia V. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs sa­kė­te, kad vais­ti­nių dar­buo­to­jai bus li­cen­ci­juo­ja­mi, tai yra vais­ti­nin­kai. Ar tiems, ku­rie par­duo­da vais­tus, aš tu­riu gal­vo­je, kad da­bar de­ga­li­nė­se yra par­da­vi­nė­ja­mi vais­tai, ar tiems žmo­nėms taip pat ga­lios li­cen­ci­ja­vi­mas?

Tuo­met aš grįž­tu dar prie gy­dy­to­jų li­cen­ci­ja­vi­mo, tu­rė­da­mas ome­ny­je tuos, ku­rie, na, rin­kė­jų va­lia pa­ten­ka į Sei­mą ir bai­gia­si jų, kaip gy­dy­to­jų, li­cen­ci­jos. Bū­da­mi Sei­me jie tur­būt ne­tu­ri ga­li­my­bės pra­tęs­ti sa­vo, kaip gy­dy­to­jų, li­cen­ci­jų, bet gal jie ga­lė­tų tas li­cen­ci­jas gau­ti, kaip jūs sa­kė­te dėl vais­ti­nių, kad ga­lė­tų vak­ci­nuo­ti ki­tus, tai yra že­mes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos, bet su me­di­ci­na su­si­ju­sias.

Tik­rai tų, ku­rie par­duo­da de­ga­li­nė­je vais­tus, nie­kas ne­li­cen­ci­juos, nes jie ne­tei­kia jo­kios far­ma­ci­nės pa­slau­gos, jie ne­tu­ri tei­sės kon­sul­tuo­ti per­kan­čių žmo­nių apie tuos vais­tus, žmo­gus sa­vo at­sa­ko­my­be at­ei­na ir per­ka juos, ži­no­da­mas… Aiš­ku, ten są­ra­šas yra la­bai ri­bo­tas, pa­pras­tai vais­tai, ku­riuos ir taip žmo­nės ži­no, pa­žįs­ta, bet jiems far­ma­ci­nė pa­slau­ga nė­ra tei­kia­ma, va­di­na­si, jiems ir li­cen­ci­juo­tis ne­rei­kia.

O kal­bant apie Sei­mo na­rius, yra to­kia ga­li­my­bė pra­si­tęs­ti li­cen­ci­jas Sei­mo na­riams, ku­rie dir­ba Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te, ar­ba as­me­nims, ku­rie dir­ba mi­nis­te­ri­jo­je ar­ba ins­ti­tu­ci­jo­se, ku­rios yra prie mi­nis­te­ri­jos.

Yra to­kia ga­li­my­bė pra­si­tęs­ti ir yra jū­sų ko­le­gų, ku­rie tu­ri ga­lio­jan­čias, vei­kian­čias li­cen­ci­jas. Ją tu­riu ir aš, jos ga­lio­ji­mas nė­ra su­stab­dy­tas, ją rei­kia pra­si­tęs­ti, aiš­ku.

Rei­kia įro­dy­ti, kad žmo­gus da­ly­va­vo kur nors, kur kė­lė kva­li­fi­ka­ci­ją, bet po­li­ti­kai pa­pras­tai, aš ma­nau, tik­rai tu­ri ga­li­my­bę kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją, da­ly­vau­da­mi įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, for­ma­tuo­se, ku­rie yra su­si­ję su me­di­ci­na, o prak­ti­ka yra tik­rai se­no­kai.

To­kia tvar­ka nu­sta­ty­ta, jei­gu ne­klys­tu, ko­le­gos J. Ole­ko dar tuo me­tu, kai jis bus svei­ka­tos mi­nist­ras. To­kia yra įtvir­tin­ta mi­nist­ro įsa­ky­mu, kad tai yra įskai­to­ma kaip prak­ti­ka­vi­mas. To­kia yra prak­ti­ka, o šiaip ša­lys tu­ri įvai­rių mo­de­lių ir ne vi­sur yra drau­džia­ma Sei­mo na­riams prak­ti­kuo­ti.

Yra net ir kai­my­nė­je Lat­vi­jo­je, ro­dos, lei­džia­ma už­si­im­ti gy­dy­to­jo prak­ti­ka, dės­ty­ti uni­ver­si­te­tuo­se, bet tai yra jau ki­tų ša­lių ap­si­spren­di­mas. De­ja, mes to­kio ne­tu­ri­me. Pas­ku­ti­nis klau­sia S. Ger­bia­mas mi­nist­re, šiek tiek apie li­cen­ci­ja­vi­mą. No­rė­tų­si kal­bė­ti ir apie me­di­ci­nos dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gas. Prieš du mė­ne­sius jūs ir ko­le­gos sta­tė­te mus ant blaks­tie­nų, rei­ka­lau­da­mi pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus me­di­kams.

Tai bu­vo ba­lan­džio pir­ma sa­vai­tė.

pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus

Pra­ėjo ly­giai du mė­ne­siai, me­di­kams prie­dai dar ne­su­mo­kė­ti. Tuo tar­pu jū­sų mi­nis­te­ri­jo­je jau tur­būt tre­čias prie­das pa­pil­do­mai vals­ty­bės tar­nau­to­jams su­mo­ka­mas. Tai gal ga­li­te at­sa­ky­ti ir dėl kenks­min­go­mis są­ly­go­mis dir­ban­čių me­di­kų prie­dų iš­mo­kė­ji­mo, ka­da jie pa­ga­liau gaus? Nes Sei­mo spren­di­mai pa­da­ry­ti ba­lan­džio pir­mą sa­vai­tę.

Ji­sai, kaip su­pran­tu, nie­kaip nė­ra su­si­jęs su li­cen­ci­ja­vi­mu. No­riu tik pri­min­ti, kad prie­dus me­di­kams mo­ka ne mi­nis­te­ri­ja. Prie­dus me­di­kams mo­ka įstai­ga, ku­rio­je jie dir­ba. Mes, kai tik gau­na­me in­for­ma­ci­ją, ja da­li­na­mės ir sten­gia­mės, kad ji bū­tų vie­ša. Tai pa­da­rė­me su me­di­kų at­ly­gi­ni­mais, pa­da­rė­me tam tik­rą že­mė­la­pį ir vie­ši­na­me, ska­ti­na­me tik­rai ir mo­kė­ti juos, ir pa­da­ry­ti vis­ką, kas pri­klau­so.

Bet aš no­riu dar kar­tą pri­min­ti, kad at­ly­gi­ni­mus me­di­kams mo­ka ne mi­nis­te­ri­ja. Mes mo­ka­me tik re­zi­den­tams, kur yra pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mai, ko­e­fi­cien­tai. Vi­sus ki­tus at­ly­gi­ni­mus dir­ban­tiems pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus mo­ka as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ga, ku­rio­je me­di­kas yra įdar­bin­tas.

Dė­ko­ja­me, mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Bu­vo vie­nin­te­lis E. Gent­vi­las, bet jo nė­ra sa­lė­je. Pra­šom bal­suo­ti dėl pa­teik­to įsta­ty­mų pa­ke­to po pa­teiki­mo. Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už — 74, prieš nė­ra, su­si­lai­kė Įsta­ty­mų pro­jek­tams pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu ski­ria­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra.

Dėl vi­sų tri­jų pro­jek­tų. Svars­ty­mo da­ta — bir­že­lio 23 die­na. Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. Kvie­čia­me nutukimas hipertenzija rūkymas mi­nist­rą A. Mon­ke­vi­čių pa­teik­ti mums Švie­ti­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr.

Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tei­kia­me la­bai svar­bų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jis yra su­si­jęs su la­bai svar­biu už­da­vi­niu, į ku­rį orien­tuo­ja­si kiek­vie­na po­li­ti­nė par­ti­ja ir Vy­riau­sy­bė, tai yra spręs­ti la­bai svar­bų ir ak­tu­a­lų klau­si­mą — už­tik­rin­ti ge­res­nes ug­dy­mo­si są­ly­gas ben­dros pa­skir­ties mo­kyk­lo­se vi­siems vai­kams, ku­rie tu­ri spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių ar­ba yra su ne­ga­lia.

Šiuo me­tu to­kių vai­kų Lie­tu­vo­je yra per 38 tūkst. Pa­grin­di­nės prie­žas­tys, ku­rios pa­ska­ti­no reng­ti ši­tą pro­jek­tą… Tie­są sa­kant, jis ren­gia­mas jau se­no­kai, ta­čiau nuo pa­va­sa­rio, nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio bu­vo pa­pil­do­mai dė­ta daug pa­stan­gų, kad iki ga­lo bū­tų už­baig­tas ne tik pa­ties įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas, bet ir pa­reng­ta įgy­ven­di­ni­mo pro­gra­ma, nu­ma­tant lė­šas ir su­de­ri­nant Vy­riau­sy­bė­je, kad tos lė­šos tik­rai bū­tų skir­tos ar­ti­miau­sio­je per­spek­ty­vo­je.

Pa­grin­di­nės prie­žas­tys yra mo­ki­nių pa­sie­ki­mų skir­tu­mai, so­cia­li­nė at­skir­tis, di­de­lė so­cia­li­nio eko­no­mi­nio kon­teks­to įta­ka švie­ti­mui, mo­ki­nių pa­sie­ki­mų skir­tu­mai. Šis pro­jek­tas pa­dė­tų spręs­ti šią pro­ble­mą stip­ri­nant į vai­ką orien­tuo­tą ug­dy­mą, ge­rinant ug­dy­mo­si są­ly­gas per pa­ra­mos mo­ki­niui… O tai įma­no­ma pa­siek­ti plė­to­jant įtrauk­tį švie­ti­me.

Taip pat Jung­ti­nių Tau­tų Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to pa­sta­ba ša­liai dėl kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo — vals­ty­bei už­tik­rin­ti pa­gal įsta­ty­mą įgy­ven­di­na­mą tei­sę į įtrau­kų, ko­ky­biš­ką ir ne­mo­ka­mą pri­va­lo­mą švie­ti­mą taip pat yra la­bai pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus prie­žas­tis. Ma­nau, kad ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų krei­pi­ma­sis dėl vai­kų dis­kri­mi­na­ci­jos švie­ti­me taip pat yra la­bai sva­ru.

Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu yra siū­lo­ma pir­miau­sia pri­pa­žin­ti ne­te­ku­sia ga­lios kei­čia­mo įsta­ty­mo 29 straips­nio 10 da­lį, su­tei­kian­čią ga­li­my­bę mo­kyk­loms ne­pri­im­ti vai­kų dėl jų tu­ri­mų spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių ir pa­gal­bos reik­mių ir siū­ly­ti dieta nuo hipertenzijos pagal savaitę, daž­niau­siai spe­cia­li­ą­ją mo­kyk­lą.

Taip pat siū­lo­me pa­pil­dy­ti 14 straips­nio 7 da­lį nu­sta­tant, kad ug­dy­mo pro­ce­są, ku­ria­me da­ly­vau­ja di­de­lių ar la­bai di­de­lių spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­tys mo­ki­niai, ga­li vyk­dy­ti dau­giau kaip vie­nas mo­ky­to­jas, kar­tu su mo­ky­to­ju pa­gal­bą mo­ki­niui teik­ti švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tai. Taip pat 21 straips­ny­je siū­lo­me įtvir­tin­ti rei­ka­la­vi­mą, kad as­me­nys, tei­kian­tys spe­cia­li­ą­ją pe­da­go­gi­nę pa­gal­bą, bū­tų įgi­ję uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą.

Taip pat no­rė­tu­me įtei­sin­ti mo­ki­nio pa­dė­jė­jo pa­rei­gy­bę. Siū­lo­me pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo 30 straips­nio 6 da­lį, įtei­si­nant ne­pri­gir­din­čių­jų as­me­nų tei­sę iki­mo­kyk­li­nio ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se mo­ky­tis gim­to­sios ges­tų kal­bos.

Siū­lo­me 34 straips­ny­je įtvir­tin­ti, kad švie­ti­mo pri­ei­na­mu­mu mo­ki­niams, tu­rin­tiems spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių, rū­pi­na­si sa­vi­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas įgy­ven­di­nan­ti ins­ti­tu­ci­ja ir švie­ti­mo tei­kė­jas. Taip pat pa­pil­dy­ti 36 straips­nio 1 da­lį, nu­sta­tant sub­jek­tą, ku­riam ky­la pa­rei­ga or­ga­ni­zuo­ti vai­kų, ku­riems pa­skir­tas pri­va­lo­mas iki­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas, ve­žio­ji­mą į mo­kyk­lą ir at­gal.

Taip pat pa­pil­dy­ti straips­niu nu­sta­tant, kad mo­ki­nio pa­žy­mė­ji­mas yra do­ku­men­tas, pa­tvir­ti­nan­tis mo­ki­nio sta­tu­są, taip pat kam iš­duo­da­mi mo­ki­nio pa­žy­mė­ji­mai. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rui su­teik­ti įga­lio­ji­mus tvir­tin­ti mo­ki­nio pa­žy­mė­ji­mo for­mą, iš­da­vi­mo tvar­ką ir sub­jek­tus, ku­rie iš­duo­da mo­ki­nio pa­žy­mė­ji­mą.

pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus

Kaip mi­nė­jau pra­džio­je, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja yra pa­ren­gu­si ir Vy­riau­sy­bė­je pa­tvir­ti­nu­si, su­de­ri­nu­si ket­ve­rių me­tų pa­ren­gia­mą­jį lai­ko­tar­pį, spe­cia­lų veiks­mų pla­ną įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams įgy­ven­din­ti, to­dėl siū­lo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo, iš­sky­rus įtrauk­ties prin­ci­po ir straips­nio įtei­si­ni­mą, įsi­ga­lio­ji­mą nuo m.

Kon­kre­čiai ko­kios yra nu­ma­to­mos prie­mo­nės ir ko­kios lė­šos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams įgy­ven­dinti. Jos iš tie­sų yra ne­ma­žos. Sie­kiant įgy­ven­din­ti įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­tas, už­tik­rin­ti rei­ka­lin­gos pa­gal­bos pri­ei­na­mu­mą kiek­vie­nam vai­kui, bū­ti­na už­tik­rin­ti ba­zi­nes švie­ti­mo pa­gal­bos pa­slau­gas, įstei­giant pa­gal nor­ma­ty­vus trūks­ta­mų pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tų pa­rei­gy­bes mo­kyk­lo­se ir pe­da­go­gi­nė­se psi­cho­lo­gi­nė­se tar­ny­bo­se, pa­ge­rin­ti jų dar­bo są­ly­gas, stip­rin­ti me­to­di­nę, kon­sul­ta­ci­nę pa­gal­bą, ir ša­ly­je, ir re­gio­nuo­se di­din­ti vai­kų ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pri­ei­na­mu­mą, plė­to­ti anks­ty­vą­ją in­ter­ven­ci­ją, už­tik­rin­ti pri­va­lo­mą iki­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą.

Ir tam mi­nė­tam lai­ko­tar­piui nuo iki me­tų rei­kia mln. Iš jų mln. Kas­met nuo me­tų skir­ti po 28 mln. Per ket­ve­rius me­tus bū­tų įsteig­ta 6 tūkst. Šis lė­šų po­rei­kis rei­ka­lin­gas 4 tūkst. Tam nu­ma­ty­ta skir­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo krep­še­lį.

Vie­no iki­mo­kyk­li­nu­ko ug­dy­mas kai­nuo­ja 1 tūkst. Na, ir 98 tūkst. Be mi­nė­to kas­me­ti­nio po­rei­kio, taip pat nu­ma­ty­ta 58 mln. Tam iš vals­ty­bės biu­dže­to nuo me­tų iki me­tų rei­kė­tų skir­ti po 19 mln. Šiuo me­tu pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­to dar­bo krū­vio san­da­ra svy­ruo­ja nuo 23 va­lan­dų per sa­vai­tę spe­cia­lie­ji pe­da­go­gai mo­kyk­lo­se iki 40 va­lan­dų spe­cia­lie­ji pe­da­go­gai, lo­go­pe­dai, sur­do­pe­da­go­gai, tif­lo­pe­da­go­gai, dir­ban­tys pe­da­go­gi­nė­se psi­cho­lo­gi­nė­se tar­ny­bo­se, ir taip pat psi­cho­lo­gai.

Sky­rus šias lė­šas bū­tų pa­di­din­tas vals­ty­bės švie­ti­mo pa­gal­bos sek­to­riaus pa­trauk­lu­mas esa­miems ir bū­si­miems spe­cia­lis­tams.

pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus

Su­da­rę vi­sas bū­ti­nas ba­zi­nes są­ly­gas, pa­siek­tu­me ge­res­nes švie­ti­mo ko­ky­bę su­da­ran­čias prie­lai­das mo­ki­nių mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mams ge­rė­ti ir įtrauk­ties švie­ti­me, kaip tai nu­ma­to tarp­tau­ti­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai. Be vi­so ma­no mi­nė­to fi­nan­si­nio pa­ke­to, jau šiuo me­tu yra daug kas da­ro­ma.

Pe­da­go­gų kom­pe­ten­ci­jai to­bu­lin­ti šiuo me­tu ir to­liau bus ski­ria­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos so­cia­li­nio fon­do lė­šos, taip pat mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ti kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo pa­nau­do­jant kla­sės krep­še­lio lė­šas pri­ori­te­tai.

Šių me­tų sau­sio mė­ne­sį yra pa­si­ra­šy­tas me­mo­ran­du­mas dėl mo­kyk­los ir svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų pri­tai­ky­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims. Be ma­nęs, šį me­mo­ran­du­mą pa­si­ra­šė mi­nist­ras A. Ve­ry­ga, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas ir Lie­tu­vos ne­ga­lios or­ga­ni­za­ci­jų fo­ru­mo va­do­vė. Mi­nist­re, lai­kas bai­gė­si. Tai baig­da­mas no­riu pa­sa­ky­ti, kad šis Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas tu­rės di­džiu­lį tei­gia­mą po­vei­kį pir­miau­sia ne­ga­lią ir spe­cia­liuo­sius ug­dy­mo po­rei­kius tu­rin­tiems vai­kams, ku­rie šiuo me­tu ne­tu­ri są­ly­gų ug­dy­tis ben­dro­sios pa­skir­ties mo­kyk­lo­se.

Gruodžio mėnesio pirmąjį savaitgalį, kai naktys vis ilgėja, ūžauja atšiaurūs vėjai, švenčiama Medžių puošimo šventė. Jaunųjų miško bičiulių būrelis pakvietė pradinių klasių mokinius prisijungti prie šios gražios tradicijos ir kartu pagamino įvairių papuošimų iš antrinių atliekų. Prieš prasidedant pirmajam gruodžio savaitgaliui mokiniai papuošė šalia mokyklos esančius medžius. Mokinių komandų nariams teko pasukti galveles atliekant įvairias daugiau loginio mąstymo nei žinių reikalaujančias užduotis apie žmogaus kūną ir jo sveikatą.

Geriausiai užduotis įveikti sekėsi Domeikavos gimnazistėms, bet nedaug nuo jų atsiliko ir kitų komandų nariai. Visi protų mūšio dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis, kurias parengė Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras Ačiū visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie šio renginio. Jos metu metu mokiniai mokėsi teisingai paskirstyti produktus dienos mitybos lėkštėje.

Taip pat vyko pokalbis apie tai, kodėl vieni hipertenzija kalio chloridas yra skanūs ir sveiki, o kiti tik skanūs.

Hipertenzija kas tai yra ir dieta

Susipažinus su lėkštės turiniu, vaikai atliko spalvinimo užduotis. Praktinio užsiėmimo metu mokiniai išbandė pagrindinę tapybos ant vandens techniką. Intuityviai pasirenkant spalvas, tarpusavyje jas liejant ir maišant ant vandens, sukurtas piešinys buvo perkeliamas ant popieriaus. Be galo džiugu, kad mokiniams pavyko sukurti nuostabius, unikalius darbus.

Buvo surengta darbų paroda. Pradinukai džiaugėsi, grožėjosi vieni kitų darbeliais. Pradinių klasių mokytojos Advento ramybė Gruodžio 4d. Vakaronėje dalyvavo grupės vaikai, jų tėveliai, broliukai, sesutės. Vakaronės tikslas - skleisti ir puoselėti lietuvių etninę kultūrą, ugdyti atsakomybę už tautos kultūros paveldą, supažindinti su adventinio laikotarpio lietuvių liaudies žaidimais, dainomis, giesmėmis.

Tėveliai deklamavo vaikams adventines eiles, kartu su vaikais kūrė adventinę Šviesos spiralę, sukurdami vaikams šviesos stebuklą. Ikimokyklinės grupės mokytoja V. Skukauskienė Edukacinis renginys Lapkričio 28 d. Mokiniai stebėjo cianotipijos procesą, gamino vienetinius rankų darbo atspaudus. Po mažą suvenyrą nešėsi į namus lyg mažą stebuklą.

Lietuvių kalbos mokytoja R. Krikščiūnienė Lietuvių kalbos konferencija Lapkričio 20 d. IVG klasės mokiniai D. Anzelytė, S. Malkevičiūtė, A. Jame pristatė valgius, kuriuos ragavo aukštaičiai ir žemaičiai - įvairių kūrinių veikėjai. Mokiniai maisto produktus sugrupavo pagal tam tikrus pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus, kartu aiškindami jų reikšmę, simbolius. Kalbėjo ir apie paties rašytojo kuklų maistą, ir apie vaikų, pribuvėjų, vestuvių, talkininkų valgius kūriniuose.

Ši konferencija atvėrė naują langą į Vaižganto gyvenimo vingius, jo charizmatišką asmenybę ir kūrybą. Krikščiūnienė Pilietiškumo pamoka Lapkričio 5 d.

Pilietiškumo pamokoje m. Enciklopedinis žmogus, žmogus iš istorijos vadovėlių, — taip šiandien apibūdinama erių metų tremtinė Irena Saulutė Valaitytė-Špakauskienė. Lietuvos liaudies buities muziejuje pastatytoje jurtoje edukacijas vedanti muziejininkė — tikras tvirtybės bei patriotiškumo pavyzdys. Irena S. Špakauskienė jautriai ir su neišsemiamo optimizmo nuotaikomis susirinkusiems pasakojo ne tik apie savo, bet ir kitų šimtų tūkstančių lietuvių tragediją, jausmingai dalinosi išgyvenimais ką jai teko patirti tremties metais.

Susirinkusieji Tylos minute pagerbė visus nužudytus, mirusius ir be žinios Rusijos kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje dingusius mūsų tautiečius.

Dvidešimt Amerikos valstijų šią knygą įtraukė į mokyklų rekomenduojamos literatūros sąrašus. Romanas išverstas į 26 pasaulio kalbas, išleistas 43 šalyse. Kauno rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius dėkojo Irenai Saulutei už pasidalytą patirtį, išgyvenimus ir įkvėpimą. Mokytoja Virginija Vaitkuvienė Istorijos pamoka m. IIG klasės mokiniai lankėsi Prezidento A. Smetonos dvare ir Užugirio mokykloje-muziejuje. Ekskursijos metu mokiniai buvo supažindinti su Prezidento A.

Smetonos vaikyste, aha širdies sveikatos vaikai gyvenimu bei politine veikla; apsilankė modernioje tarpukario mokykloje bei turėjo galimybę pasėdėti tuometiniuose suoluose.

Mokiniai lankėsi imituotame partizanų bunkeryje, buvo supažindinti su partizaninio karo istorija, to laikmečio sunkumais, partizanų uniformomis bei ginklais. Istorijos mokytoja L. Susitikimų metu mokiniai sužinojo, kaip elgtis užpuolimo atveju, ką daryti jei namuose kyla gaisras, kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir daug kitų svarbių dalykų. Taip pat turėjome galimybę iš arti apžiūrėti greitosios medicinos pagalbos, policijos ir priešgaisrinės saugos tarnybos automobilius.

Ačiū už svarbią ir labai vertingą informaciją! Pavasarį mūsų gimnazijos projektas nugalėtojo "Sveikatiados" idėjų konkurse.

Hipertenzija kas tai yra ir dieta - Dieta, sergant Hipertenzija

Idėja įrengti Kneipo taką mokykloje laimėjo kelionę į LR Seimą. Taip pat į Vilnių atvykti buvo pakviesti ir "Verpetuko" šokėjai, švenčiantys veiklos jubiliejų. Ekskursijos metu pristatyta Seimo institucija, aplankyta Seimo posėdžių salė, supažindinta su Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimui svarbiomis erdvėmis — Kovo osios Akto sale, Konstitucijos sale, Laisvės gynėjų galerija. Po ekskursijos susitikome su Seimo nare Raminta Popoviene.

  • Pasisako už vidurinės vakarų širdies sveikatos priežiūros specialistus - justneslombardas.lt
  • 3 laipsnio hipertenzijos 4 rizikos simptomai
  • NMVRVI Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas Pranas Drulia ir Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas Eugenijus Jacevičius dalyvaus dalyvaus Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos Radiacinės saugos ekspertų darbo grupės nuotoliniame posėdyje.

Dėkojame už galimybę apsilankyti LR Seime ir už dovanas.